KIM JESTEŚMY

NASZE OPOWIEŚCI

EDUKACJA

PROJEKTY

CO JESZCZE ROBIMY

KONTAKT

Pomysł, projekt graficzny i wykonanie strony: AWo awo@opowiescizwalizki.pl 

ZA GÓRAMI, ZA LASAMI - MODUŁ ROZSZERZONY
 

Storytelling – sztuka opowieści to znakomite narzędzie do pracy z dziećmi i młodzieżą. Pomaga im łatwiej adaptować się do nowych sytuacji, lepiej rozumieć i akceptować doświadczenia życiowe, także związane z relacjami, budować poczucie własnej wartości, wspiera w dorastaniu przywołując archaiczny scenariusz inicjacyjny. Baśnie to także droga, po której dziecko bezpiecznie wchodzi w świat kultury i dziedzictwa. Tradycyjne opowieści rozwijają pamięć, wyobraźnię i kształtują twórcze postawy. 


4 godziny z przerwą, (moduł dla osób, które uczestniczyły w warsztacie podstawowym) - umiejętności aktorskie i lektorskie: obecność, ruch, głos, dykcja

 

- rozwijamy umiejętności i szukamy sposobu jak porywająco opowiadać; 
- ruch, ciało, rytm w opowieści 
- improwizacja jako twórczy sposób bycia i komunikowania się; 
- młodzież w procesie twórczym – jak wspierać i towarzyszyć (budowanie spektakli opowieści z młodzieżą i dziećmi);
- drama i opowieść – droga samoświadomości;
- Opowieści jako narzędzie pracy nad tematami dziedzictwa kulturowego i lokalności, 

Celem warsztatu rozszerzonego jest pogłębienie umiejętności przydatnych w sztuce opowiadania oraz refleksja nad metodami wspierania dzieci i młodzieży we własnej twórczości, w twórczej postawie wobec świata.


Moduł szkolenia kończy się otrzymaniem zaświadczenia.